AGS 33+ GEL

För porösa ytor - Kall väderlek
Artikelnummer: 3641

AGS 33+ GEL är en förtjockad klotterborttagare för användning på porösa ytor och vissa hårda ytor. Löser effektivt spray- och tuschklotter. Är främst användbar vid kall väderlek. Kan användas på de flesta porösa underlag som betong, tegel, granit, marmor, kalksten, sandsten, skiffer, ytor målade med oorganisk färg. Kan även användas på hårda ytor som kakel, glaserat tegel samt vissa plaster. Främst för utomhusbruk. OBS! Vid osäkerhet, testa på en liten yta först.

Instruktion


SÅ HÄR GÖR DU
Lägg på AGS 33+ GEL med pensel, borste eller airlesspruta. Arbeta in medlet ordentligt i ytan. Låt verka tills klottret är upplöst, ca 20 minuter – 4 timmar. Spola av med hetvattenhögtryck, 90°C, 150 bar eller anpassa till ytans beskaffenhet. Munstyckets spridningsvinkel bör vara 15°-25° och flödet ca 20 liter/minut. Om det blir ”skuggor” kvar, använd skuggborttagare AGS 60 eller AGS 65.
OBS! På metallytor kan effekten försämras om allt för högt tryck används. Här kan avsköljning och bearbetning med svamp eller trasa ge ett bättre resultat än högtrycksspolning.

Dosering
Används koncentrerat.

Åtgång
0,5 – 1,0 liter/m².

Förvaring
Förvaras frostfritt i slutet originalemballage.

Hållbarhet
Ca 24 månader i oöppnad förpackning.

Skyddsåtgärder
Använd skyddshandskar, skyddskläder och skyddsglasögon.

Dokument


Teknisk data


  • Förtjockad gulaktig vätska.
  • Emballage: 5 och 25 liters plastdunk.
  • Densitet: 1,02 kg/liter.
  • Flampunkt >58°C.
  • Doft av lösningsmedel.
  • Innehåller n-butylpyrrolidone, gamma-butyrolakton, aromatiska kolväten c9, dimetylsuccinat, bensylalkohol.

Märkning
Fara

Brandfarlig vätska och ånga. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Klassat som Farligt gods enligt ADR.
UN 3295, Kolväten, Flytande, N.O.S.
Klass: 3 PG: III
Se info i SDB.

Kontakta oss