AGS TECTYLBORT 1 Tectylborttagare

Artikelnummer: 3659

Används för ”Tectyl® ”- borttagning. Främst för utomhusbruk. Används främst på släta ytor som är täckt av tjocka lager tectylklotter.

Instruktion


SÅ HÄR GÖR DU
Släta ytor:
Vid klotter över stora ytor, lägg på AGS TECTYLBORT 1 med lågtrycksspruta eller pensel, låt verka på ytan i 5-30 minuter beroende på väderförhållanden, klottrets ålder och beskaffenhet. Vid mekanisk bearbetning med ex. pensel, förkortas verkningstiden. Spola av med varmt vatten 60-70°C och måttligt tryck. Vid ströklotter, tag AGS TECTYLBORT 1 på en ren trasa. Badda på och torka rent. Arbeta inåt mot klottret för att hindra utsmetning. Neutralisera med allrent eller GLASTVÄTT.
Porösa ytor:
Lägg på AGS TECTYLBORT 1 med lågtrycksspruta, låt verka ca 10-60 min. Verkningstiden varierar beroende på väderlek, klottrets ålder och temperatur. Spola av med hetvattenhögtryck 70-90°C, anpassa tryck efter underlag från 50-200 bar. Upprepa behandlingen vid svåra tectylklotter. Vid kvarvarande skuggor, applicera ett högalkaliskt rengöringsmedel, typ RENO 14, låt verka 10-30 minuter och spola sedan av med hetvattenhögtryck.

Dosering
Används koncentrerat.

Åtgång
0,3- 0,5 liter/m².

Förvaring
Förvaras frostfritt i slutet originalemballage.

Hållbarhet
Ca 24 månader i oöppnad förpackning.

Skyddsåtgärder
Använd skyddshandskar, skyddsglasögon och skyddsmask i dåligt ventilerade rum.

Dokument


Teknisk data


  • Lättflytande ofärgad vätska.
  • Emballage: 5 och 25 liters plastdunk.
  • Densitet: 0.8 kg/liter.
  • Flampunkt ca 40°C.
  • Stark doft av petroleumnafta.
  • Innehåller aromatiska kolväten.

Märkning
Fara

Mycket brandfarlig vätska och ånga. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Farligt Gods enligt ADR.
UN 1268, PETROLEUMDESTILLAT, N.O.S
Klass: 3 PG: III
Se info i SDB.

Kontakta oss