METO Aluminiumtvätt

Artikelnummer: 1303

METO löser mycket effektivt svåra föroreningar av t ex. urinsalter, fasadrinningar mm. Löser vattenglas och andra silikater, kiselföroreningar, karbonater och mineraler. Löser även urinsalter som annars är mycket svåra att få bort med vanliga rengöringsmedel. Är mycket lämplig för rengöring av oxiderad, avgasbelagd aluminium, koppar och mässingsytor.
METO används främst inom följande användningsområden: husfasader, vatten och avloppsverk, gds-hallar på bensinstationer, militära anläggningar, industrier, restaurangkök, åkerier m.m.

Instruktion


SÅ HÄR GÖR DU
Spola först av ytan med vatten. Applicera METO med lågtrycksspruta, svamp eller pensel. På lodräta ytor läggs METO på nedifrån och upp. Låt verka ca 15 min. Bearbeta ytan med svamp eller borste. Skölj med vatten. OBS! Kan användas på rostfri plåt eller annan metall med viss försiktighet. Rådfråga TRION TENSID AB vid osäkerhet.

Dosering
Vid hårt smutsade ytor användes METO koncentrerat. Ger god effekt vid utspädning upp till 1:5.

Förvaring
Förvaras frostfritt i slutet originalemballage.

Hållbarhet
Ca 24 månader i oöppnad förpackning.

Skyddsåtgärder
Använd skyddshandskar och skyddsglasögon.

Dokument


Teknisk data


  • Simmig gulbrun vätska.
  • Emballage: 5 och 25 liters plastdunk.
  • Densitet: 1,05 kg/liter.
  • Stickande lukt.
  • pH i koncentrat ~1
  • Innehåller: fosforsyra, bensensulfonsyra.

Märkning
Fara

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Farligt gods enligt ADR.
UN 3265, Frätande sur organisk vätska, N.O.S (bensensulfonsyra).
Klass: 8 PG: III
Se info i SDB.

Kontakta oss