LIMBORTTAGARE

Artikelnummer: 1800

LIMBORTTAGARE innehåller olika råvaror som snabbt och effektivt löser olika typer av mattlim och enkomponentslim. Löser både färskt och härdat lim. Kan användas på de flesta ytor. Förutom plexiglas.
OBS! Prova först på en liten yta.

Instruktion


SÅ HÄR GÖR DU
Applicera LIMBORTTAGARE med pensel eller trasa. Vid större arbeten kan man använda lågtrycksspruta. Låt verka tills limmet är upplöst. Använd gummiskrapa eller spola av med högtryck.

Dosering
Används koncentrerat.

Åtgång
Ca 0,1-0,3 liter/m2

Förvaring
Förvaras svalt i originalemballage.

Hållbarhet
Ca 24 månader i oöppnad förpackning.

Skyddsåtgärder
Skyddshandskar och skyddsglasögon. Använd skyddsmask i dåligt ventilerade rum.

Dokument


Teknisk data


  • Tunnflytande vätska.
  • Emballage: 1 liters plastflaska och 5 liters plastdunk.
  • Densitet: 0,85 kg/liter.
  • Doft av lösningsmedel och alkohol.
  • Flampunkt ca 30°C.
  • Innehåller etanol, isopropanol, aromatiska kolväten.

Märkning
Fara

Brandfarlig vätska och ånga. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig
eller omtöcknad. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Farligt Gods enligt ADR.
UN 3295, kolväten flytande, N.O.S (Alkyl C3 benzenes, cymenes)
Klass: 3 PG: III
Se info i SDB.

Kontakta oss