TENSID TEFLON SPRAY Torrsmörjmedel

Artikelnummer: 1202

TENSID TEFLON är ett kallhärdande snabbtorkande släpp, smörj- och antifriktionsmedel som är uppbyggt på fluorkolväte. Bindemedlet, som är värmebeständigt, har en mycket god vidhäftningsförmåga till de flesta material som plast, textil, gummi, trä, metall, glas o.s.v. Ger en transparent film med lång livslängd. Friktionskoefficienten och statisk friktion är extremt låg. Fläckar ej och tål temperaturer upp till +220°C.
TENSID TEFLON används med fördel i de flesta sammanhang där man önskar minska friktionen mellan olika ytor och material. Några exempel på ytor är gummi, plast, färger, papper etc. Skyddar mot materialbeläggning i tankar, valsar, maskiner o.s.v. Används som glidmedel på transportband, verktyg, matningsbord, gångjärn, sågklingor, skärverktyg o.s.v.

Instruktion


SÅ HÄR GÖR DU
Skaka sprayburken noggrant. Ytan skall vara fri från smuts och fett. Spraya en tunn beläggning. Första gången två gånger, och låt den torka. Underhåll med jämna mellanrum. Önskas en extremt glatt yta, polera med en mjuk trasa efter det att filmen har torkat.

Förvaring
TRYCKBEHÅLLARE. Får EJ utsättas för temperaturer över +50°C. Gäller även tömd behållare. Förvaras oåtkomligt för barn. Förvaras åtskilt från antändningskällor. Rökning förbjuden. Undvik hudkontakt och inandning. Innehåller Butan/ Propan drivgas.

Hållbarhet
Ca 48 månader i oöppnad förpackning.

Skyddsåtgärder
Använd skyddshandskar. Se till att luftväxlingen är god.

Dokument


Teknisk data


  • Emballage: 400 ml aerosolflaska
  • Innehåller etylacetat, petroleumnafta, 1-metoxi-2-propanol, butan, propan.

Märkning
Fara

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Farligt gods enligt ADR
UN 1950, Aerosol.
Klass: 2 PG: III
Se info i SDB.

Kontakta oss