BPS 7624 GEL

Färgborttagare - Plast och oljefärg
Artikelnummer: 7624

BPS 7264 GEL är en färgborttagare för ytor målade med både plast- och oljefärger. Avlägsnar gammal åldrad färg. Avlägsnar flera lager färg i samma borttagning. Biologiskt nedbrytbar och användaranpassad.

Instruktion


SÅ HÄR GÖR DU
Täck in ytor som skall inte ska behandlas, täck känslig vegetation och spärra av arbetsområdet. Applicera BPS 7624 GEL med pensel, borste eller färgspruta. Packningarna i sprutan måste tåla lösningsmedel. Låt verka från 1- 36 timmar beroende på temperatur, färgens ålder, färgtjocklek och ytans struktur. Den upplösta färgen kan antingen skrapas ned (lämpligt för träytor) eller spolas av med högtryck, (anpassa tryck efter underlag, 100-300 bar), bäst effekt fås om vattentemperaturen är ca 90°C. Spola av nedifrån och upp. Vinkla högtrycksstrålen så att vattnet spolas åt det håll där färgen redan avlägsnats. OBS! Undvik att stänka vatten på de ytor där kemet ligger och verkar. När hela ytan är avspolad görs slutavsköljning uppifrån och ned. Om BPS 7624 GEL används vid färgborttagning på tak bör man först skrapa ned den upplösta färgen i en behållare och sedan spola av med högtryck.

Miljöaspekter
BPS 7624 GEL är biologiskt nedbrytbar, men innan avspolning av den upplösta färgen bör man kontrollera med lokala myndigheter om vilka lokala regler som förekommer.

Dosering
Används koncentrerat.

Åtgång
Åtgången varierar beroende på ytans struktur, färgens tjocklek, antal lager m.m. Riktvärde ca 0.5-2.0 liter/m².

Förvaring
Förvaras frostfritt i slutet originalemballage.

Hållbarhet
Ca 24 månader i oöppnad förpackning.

Skyddsåtgärder
Använd skyddshandskar, skyddskläder och skyddsglasögon.

Dokument


Teknisk data


  • Tjockflytande vätska.
  • Emballage: 10 liters plastdunkar och 20 liters plasthinkar.
  • Densitet: 0,97 kg/liter.
  • Flampunkt ca 100°C.
  • Innehåller gamma-butyrolakton, petroleumdestillat, bensylalkohol, dimetylsuccinat, 2-butoxietanol, trietanolamin.

Märkning
Varning

Skadligt vid inandning och förtäring. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation.
Klassas EJ som farligt gods vid transport.
Se info i SDB.

Kontakta oss