AGS POWER BLUE GEL Kombinerad klotter- och skuggborttagare

Artikelnummer: 3801

AGS POWER BLUE GEL är en lätt förtjockad klotterborttagare för användning på främst porösa ytor som t.ex. granit, tegel, kalksten, betong, kakel, glaserat tegel, behandlad marmor. Löser effektivt spray – och tuschklotter. OBS! AGS POWER BLUE GEL bör inte användas på mjuka metaller som exempelvis aluminium. Gör alltid ett prov vid osäkerhet. Används utomhus.

Instruktion


SÅ HÄR GÖR DU

Lägg på AGS POWER BLUE GEL med pensel eller borste. Arbeta in medlet ordentligt i ytan. Låt verka tills klottret är upplöst, ca 10-30 minuter, beroende på yta, klotter och väderlek. Spola av med hetvattenhögtryck, 90°C, 150 bar eller anpassa till ytans beskaffenhet. Munstyckets spridningsvinkel bör vara 15°-25° och flödet ca 20 liter minut.

Om det blir ”skuggor” kvar, applicera AGS POWER BLUE GEL igen, låt vänta ca 10 minuter innan högtrycksspolning.

Dosering
Används koncentrerat.

Åtgång
0,5 – 1,0 liter/m².

Förvaring
Förvaras frostfritt i slutet originalemballage.

Hållbarhet
Ca 24 månader i oöppnad förpackning.

Skyddsåtgärder
AGS POWER BLUE GEL är FRÄTANDE. Använd skyddshandskar, skyddskläder och skyddsglasögon. Vid stänk i ögonen, spola genast med mycket vatten, samt kontakta sjukhus eller läkare. Vid stänk på huden skölj genast med mycket vatten.

Dokument


Teknisk data


  • Mörkbrun, simmig vätska.
  • Emballage: 5 och 25 liters plastdunk.
  • Densitet: 0,99 kg/liter.
  • Doft av lösningsmedel.
  • Flampunkt >60°C
  • pH-värde ca 14.
  • Innehåller kaliumhydroxid, 2-butoxietanol, n-butylpyrrolidone, kolväten c9 aromatiska, kaliumhydroxid, trietanolamin, etanol.

Märkning
Fara

Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Farligt Gods enligt ADR.
UN 1814, KALIUMHYDROXIDLÖSNING (Kalilut)
Klass: 8 PG: II
Se info i SDB.

Kontakta oss