FBM AKTIVATOR Aktiveringsmedel - FBM 7

Artikelnummer: 1826

Aktivator för FBM 7 färgborttagare. Lätt biologiskt nedbrytbar. FBM Aktivator används för reaktivering av FBM 7.

Instruktion


SÅ HÄR GÖR DU
Beroende på mängden gods som avfärgas blir FBM 7 mindre aktiv. För att slippa byta ut badet kan man med jämna mellanrum tillsätta en aktivator. Tillsätt ca 1-2% aktivator. Ex. till ett bad innehållande 1000 liter FBM 7, tillsätter man 10-20 liter FBM AKTIVATOR.

Dosering
Används koncentrerat.

Förvaring
Förvaras i slutet originalemballage.

Hållbarhet
Ca 24 månader i oöppnad förpackning.

Skyddsåtgärder
FBM AKTIVATOR är STARKT FRÄTANDE, använd skyddskläder, skyddshandskar, visir och skyddsglasögon. Vid stänk i ögonen, spola genast med mycket vatten samt kontakta sjukhus eller läkare. Vid stänk på huden skölj genast med mycket vatten.

Spill
Små mängder spolas bort med riklig mängd vatten. Större spill neutraliseras med en svag syra varefter det spolas bort med riklig mängd vatten. Kontakta räddningstjänst vid behov.

Dokument


Teknisk data


  • Brunaktig, simmig vätska.
  • Emballage: 5 och 25 liters plastdunkar.
  • Densitet: 1,08 kg/liter.
  • Svag lösningsmedelsdoft.
  • Flampunkt >90°C.
  • PH 14.
  • Innehåller kaliumhydroxid, 2-butoxietanol.

Märkning
Fara

Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Farligt Gods enligt ADR.
UN1814 KALIUMHYDROXID LÖSNING
Klass: 8 PG:II
Se info i SDB.

Kontakta oss